Tỷ giá USD

Đèn năng lượng mặt trời - Mã AN-SL

         

 

 

 

Spec.

Power

Solar Panel

Li-ion battery

Size

AN-SL-3000

30W

4 0W

18AH

620*24 0*24 0mm

AN-SL-4 000

4 0W

50W

24 AH

620*24 0*24 0mm

AN-SL-5000

50W

65W

28AH

620*24 0*24 0mm

AN-SL-6000

60W

80W

36AH

620*24 0*24 0mm

AN-SL-8000

80W

100W

4 2AH

620*24 0*24 0mm

AN-SL-10000

100W

170W

75AH

620*24 0*24 0mm

AN-SL-12000

120W

200W

86AH

620*24 0*24 0mm

                              

Bình luận