Tỷ giá USD

Hồ Nam , Trung Quốc

15:27 - 01/07/2019

Điểm trẻ: Hồ Nam, Trung Quốc

Thời gian: tháng 10 năm 2017

Phần cứng: Hantile ba giai đoạn

Công trình điện: 17KW, 512

Van Wijnen Gorredijk HanTile dùng thử
Hanroad, Zhongguancun, Bắc Kinh
Uganda
Hà Viên , Quảng Đông
Sweden

Điểm trẻ: Hồ Nam, Trung Quốc

Thời gian: tháng 10 năm 2017

Phần cứng: Hantile ba giai đoạn

Công trình điện: 17KW, 512